• Home
  • Voorwaarden Noonies

Voorwaarden Noonies

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NOONIES

Definities

De bestelling

De actie van een cliënt waarvan verwacht mag worden dat die leidt tot het bereiden en bezorgen van producten en diensten door Noonies.

Cliënt

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Noonies voor zichzelf en/of anderen een bestelling verstuurt of anderszins doorgeeft en beschikt over een inlognaam en wachtwoord.

Toepasselijkheid en bekendmaking

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en/of overeenkomsten van Noonies. Cliënten die bij Noonies bestellen worden geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Beveiliging van onze website

Noonies doet haar uiterste best om te waarborgen dat haar website virusvrij is en blijft. Noonies kan dit echter niet garanderen en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Veilig gebruik van inlognaam en wachtwoord

Cliënten met een gebruikersnaam en wachtwoord worden geacht deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Door het verstrekken van deze gegevens aan derden binnen zijn/haar werk-, relatie-, en/of familiekring accepteert een cliënt verantwoordelijk te zijn voor ontvangst en betaling.

Internet en privacy

Noonies behandelt bedrijfs- en persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Ze worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een bestelling.Door bij Noonies te bestellen stemmen cliënten ermee in dat het opgegeven emailadres gebruikt wordt om regelmatig per email actuele informatie toe te sturen. Cliënten kunnen op onze website, per email of telefonisch aangeven dat hun emailadres hiervoor niet gebruikt mag worden. We behouden ons het recht voor om hier in uitzonderingsgevallen van af te wijken.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Bestellingen à contant

Cliënten worden geacht hun bestelling bij aflevering direct en contant in Euro's af te rekenen met de bezorger. Om praktische redenen wordt de cliënt geacht te betalen met biljetten en/of munten die leiden tot een maximaal wisselbedrag van € 10,-.

Bestellingen op rekening

Cliënten die op rekening bestellen ontvangen periodiek een factuur en dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Over een betaling die niet tijdig is voldaan brengt Noonies rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan minimaal de wettelijke rente. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de incassokosten voor rekening van de cliënt.

Aflevertijd

Cliënten worden geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met een mogelijke afwijking van ca. 20 minuten ten opzichte van de opgegeven aflevertijd. Indien Noonies door overmacht niet in staat is een bestelling binnen genoemd tijdsbestek te bezorgen zal zij zich inspannen om haar cliënten hierover te informeren. Noonies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade als gevolg van het niet tijdig leveren van een bestelling.

Annulering/wijziging

Annulering en/of wijziging van een bestelling is mogelijk tot tenminste 3 uur voor de gekozen aflevertijd. Hiertoe dient de automatisch ontvangen opdrachtbevestiging te worden beantwoord met het gewenste verzoek.

Kwaliteit

Voor de bereiding van gerechten, het gebruik van grondstoffen, werkomstandigheden en distributie voldoet Noonies aan inrichtingseisen en wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Warenwet en voorschriften van de Keuringsdienst van Waren.

Aansprakelijkheid

Noonies is beperkt aansprakelijk voor schade die door haar personeel wordt veroorzaakt in gevallen en omstandigheden zoals onze verzekeraar die krachtens een betreffende polis heeft erkend.

Geschillen

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Tilburg. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.